11 apríla 2002

Domino Fórum, 15/2002:
Reforma korupcie

Keď pred pár mesiacmi schválili poslanci zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, zvýšila sa i nádej na zánik aspoň jednej časti nekontrolovateľných poľnohospodárskych dotácií. Žiaľ, táto šanca sa veľmi rýchlo stala ilúziou. V prípade dotácií na ochranu a zveľaďovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu totiž pokračuje systém poskytovania prostriedkov na účely, u ktorých je možnosť kontroly ich využitia vysoko obtiažná, až nerealizovateľná.

Zopakujme si fakty: Ochrana a zveľadenie pôdy sú u nás riešené od roku 1966, schválením zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V roku 1969 bol zriadený Štátny fond na zúrodnenie pôdy, ktorý bol prvým dotačným opatrením tohoto druhu na Slovensku. V roku 1992 bol zákonom zriadený Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ŠFOZPPF), ktorý pôsobil až do konca minulého roku. Jeho výdavky v rokoch 1994-2001 presiahli 5,5 miliárd korún. Dôležité je, že podstatná časť z týchto prostriedkov bola vložená do takých neinvestičných opatrení, ktoré sa vyznačujú zásadnými nedostatkami z hľadiska kontroly ich využitia: či už ide o komplexné zúrodňovacie opatrenia (v roku 2000 podporované sumou 164 mil. korún), alebo niektoré „menšie“ dotačné položky (melioračné vápnenie – 84 mil Sk, likvidácia starých kultúr – 82 mil. Sk, podrývanie – 62 mil. Sk a pod.). Peniaze, ktorých využitie je kontrolované netransparentnou analýzou zložitých a neustále sa meniacich prírodných charakteristík, stávajú sa vysokým potenciálom pre vznik korupcie a klientelizmu. V tomto prípade je verejným tajomstvom existencia tzv. „dotačnej lobby“, ktorá zastupuje niektoré poľnohospodárske subjekty, systematicky čerpajúce prostriedky na „zveľaďovanie“ ich pôd.

Dobrým úmyslom zákona o zrušení niektorých štátnych fondov by bolo, ak by ním príbeh netransparentného využívania tejto časti verejných financií skončil. Deje sa však pravý opak: podľa informácií Ministerstva pôdohospodárstva bude tento dotačný program pokračovať i naďalej. Riešený bude výnosom, dopĺňajúcim tak sadu predpisov, prostredníctvom ktorých dostávajú poľnohospodári viac než 10 miliárd korún ročne. Vláda SR svojim uznesením z februára tohto roku už schválila návrh rozdelenia finančných prostriedkov na dotačné programy ministerstva, z ktorých vyplýva, že zúrodňovacie a ochranné opatrenia pohltia v budúcich troch rokoch sumu presahujúcu 2,1 miliárd korún.

Dôsledok zrušenia ŠFOZPPF sa tak stáva kontraproduktívnym presne v štýle rezortu, ktorý ovládajú ľavicoví ministri. Okrem toho, že sa tento typ financií „zneviditeľní“ v sekcii poľnohospodárskej politiky a rozpočtu, pribudne k dotáciám pre poľnohospodársky znevýhodnené oblasti a k podpore podnikania v poľnohospodárstve ako tretí stabilný pilier.

O tom, že sú to stĺpy korupcie a klientelizmu, niet najmenších pochýb.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 15/2002 (11.4.2002)