10 novembra 2000

Domino Fórum, 49/2000:
Dobrá správa o oteplení

Hoci sa šiesta konferencia účastníkov Rámcového dohovoru OSN o klimatickej zmene (COP 6) skončila nezhodou, tu na Slovensku zavládol široký mediálny konsenzus. A tak nám z krátkych správ o summite ostane v spomienkach vari len torta na tvári vedúceho americkej delegácie a hlboké presvedčenie, že tí špinaví imperialisti opäť raz zvíťazili.

Je to však len ďalší dôsledok snahy našej spoločnosti vyhýbať sa akýmkoľvek zložitým a najmä "neslovenským" témam. Hoci problémom klimatických zmien sa svet vážne zaoberá už od brazílskeho summitu OSN z roku 1992, slovenské masmédiá pociťujú neustále nutkanie informovať o zlyhávajúcich politikoch svetových mocností, ktorí nie sú schopní pochopiť nevyhnutnosť rýchleho a radikálneho zásahu. A najväčšími vinníkmi sú pochopiteľne američania. Asi najmä preto, že ich počínanie nesie ešte isté známky konzervativizmu.

O klíme našej planéty vieme, že má od nepamäti svoj pomerne stabilný a vyrovnaný rytmus, prejavujúci sa jej štandardnými vlastnosťami ako sú premenlivosť, kolísanie, či zmeny klímy. To znamená, že klíma podlieha pravidelným cyklickým zmenám, i takým, ktoré sa prejavujú dlhodobými periódami otepľovania a následného ochladzovania zemského povrchu. Posledné storočia sú obdobím systematického otepľovania, čo je skutočnosť, ktorú vedecká obec už vo veľkej miere akceptuje, hoci niektorí vedci poukazujú i na príklady opačných procesov. Problém, ktorý však už mnoho rokov rozdeľuje odborníkov vari najväčšmi, spočíva vo vnímaní príčin otepľovania atmosféry. Jedna časť vníma tieto zmeny len ako dôsledok prirodzeného vývoja klímy, teda takého, ktorý sa opakuje v obvyklých dlhodobých periódach. Oponenti tohto názoru argumentujú naopak veľmi neprirodzeným a teda antropogénne spôsobeným charakterom súčasnej klimatickej zmeny, ktorý sa prejavuje neočakávane rýchlym tempom rastu teplôt, extrémnych zrážkových udalostí a iných klimatických charakteristík. Takto sa definoval pojem, na verejnosti známy ako globálne oteplenie, ktorý sa zjednodušene vníma ako taká zmena klímy, ktorá je spôsobená činnosťou človeka. Tá spočíva v nadmernej produkcii tzv. skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O, O3, halogénové uhľovodíky a ďalšie), čo sú látky, ktoré pohlcujú tepelné vyžarovanie Zeme a tým spôsobujú otepľovanie atmosféry.

Tento spor vyúsťuje do strategickej otázky. Vieme, že k otepľovaniu atmosféry by dnes dochádzalo aj bez vplyvu akejkoľvek ľudskej činnosti. Zároveň vieme, že súčasné otepľovanie má často odlišný priebeh, než sa dal očakávať v porovnaní s nepriamymi meraniami z prehistorických čias. Príčinu tohto javu hľadáme v produkcii skleníkových plynov, keďže tie vplývajú na oteplenie tej časti atmosféry, v ktorej sa nachádzajú.
Vyplýva z toho prvá otázka: Dokážeme dnes uspokojujúco kvantifikovať význam produkcie skleníkových plynov na zosilnenie prejavov prirodzených klimatických zmien? Američania, zdá sa, sú v tejto odbornej otázke dosť skeptickí a toto poznanie bolo zrejme prvým z dôležitých oporných bodov ich konania.

Druhý impulz ich rozhodovania môžeme hľadať v politických postojoch. Ak by sa totiž aj preukázalo, že produkcia skleníkových plynov je významným faktorom vývoja klímy, je veľmi pravdepodobné, že američania ani naďalej nebudú považovať hrozbu klimatických zmien za významnejšiu, než by bolo následné ohrozenie ich ekonomickej prosperity. Tento postoj má silné konzervatívne korene a je príznačné, že súčasnú Európu tým poriadne "vytáča".

Konzervatívci nemajú radi revolúcie a preto nie sú ochotní pristúpiť na radikálne obmedzenia bez existencie jasných a presvedčivých dôkazov, len na základe uplatňovania preventívnych princípov. Vychádzajú z predpokladu, že najzdravší štát je najbohatší štát, čo dosvedčuje i fakt, že úroveň riešenia bežných ekologických problémov je práve v najbohatších krajinách sveta na najvyššej úrovni. Celý ten hon na USA ako najväčšieho producenta skleníkových plynov má totiž úplne nezmyselnú podstatu. Ak by krajina, ktorá má verejnú mienku výrazne naklonenú k riešeniu globálnych ekologických problémov, pripustila zavedenie opatrení vedúcich k výraznému poklesu životnej úrovne (napríklad zamestnanosti), verejná mienka by vyvolala okamžitý protiekologický tlak. To by však nemusel byť ten najvážnejší problém, ak uvážime, čo môže spôsobiť strata hospodárskej sily najmocnejšieho štátu sveta, krajiny, ktorá najvýraznejšie presadzuje celosvetový demokratický poriadok. Toto si američania zrejme veľmi dobre uvedomujú a ich ponuka rozumnej dohody (teda obmedzenie produkcie v medziach ich únosnosti) je preto výrazne limitovaná poznaním, že hlavným zdrojom vzniku chaosu a nestability vo svete je chudoba. A tá má za následok, mimo iného, i oveľa horšie ekologické katastrofy, než je hrozba globálneho oteplenia. Americké kroky preto vyznievajú ako snaha po zodpovednosti, v čom Európa opäť tápa.

Tretím faktorom, ktorý môže ovplyvňovať pozície skeptikov, je otázka vplyvu globálneho otepľovania na ďalší život na Zemi. Nemožno totiž odhliadnuť ani od skutočnosti, že očakávanými dôsledkami oteplenia planéty nie sú len samé negatívne skutočnosti, ako to ekoaktivisti s obľubou prezentujú, ale napr. aj zvýšenie výnosov poľnohospodárskych plodín, či celosvetový rast ekonomiky.

Slovenskej spoločnosti ekologický extrémizmus vyhovuje, lebo umožňuje vysávať štátny rozpočet a šíriť ľavicové tézy o rovnosti človeka a prírody. A tak v spravodajstve verejnoprávnej televízie hovorí zapálená aktivistka o tom, akí sú svetoví lídri ľahostajní voči najväčšej hrozbe planéty a denník SME obviňuje američanov z presadzovania si vlastných ekonomických záujmov. K slovu sa dostáva GREENPEACE, ktorá vždy vie čo nerobiť, ale takmer nikdy nie čo robiť, a slovenskí ekoaktivisti, znepokojení porážkou Nadera (a Gora) v prezidentských voľbách. Sme svoji.

Súčasný stav poznatkov o klimatických zmenách našej planéty hovorí o tom, že naša schopnosť rozlíšiť vplyv činnosti človeka od vplyvu prirodzených zmien klímy na oteplenie, ako aj schopnosť predpovedať ďalší vývoj počasia, bude ešte niekoľko rokov veľmi obmedzená. Globálne oteplenie môže znepokojovať, ale nie je až takou hrozbou, ako sa to snažia tvrdiť rôzne ekologické hnutia. Zdá sa, že toto si rozhodujúca svetová veľmoc dobre uvedomuje a ostáva pre ňu vrcholne prioritnou nemenná idea. Je ňou presvedčenie, že sloboda a prosperita sú prvoradými záujmami ľudstva.

Ak sa toto smerovanie nezmení, môžeme to považovať za dobrú správu o oteplení.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 49/2000

10 októbra 2000

Domino Fórum, 43/2000:
Mýty o povodniach (Je každý zásah do životného prostredia škodlivý?)

V Európe opäť raz husto pršalo. Dážď zaplavil obydlia a utopil mnoho ľudí. V krajinách okolo južných Álp sa celkom isto rozprúdi ďalšia kontroverzná a strastiplná diskusia o tom, či bolo v silách človeka tej hrôze zabrániť. Napokon, máme s tým vlastné skúsenosti.

Už celé desaťročie trvá súboj slovenskej spoločnosti so starými i s tými najmodernejšími mýtmi. Tento zápas sa odohráva najmä na poli histórie, ekonómie či praktickej politiky. Za ním, celkom v pozadí, však pôsobí ilúzia o zdevastovanej slovenskej krajine a jej úmyselných ničiteľoch.

Tieto mýty sa týkajú všetkých zásahov človeka do životného prostredia. V poslednom období na Slovensku dominuje najmä problematika katastrofálnych povodní. Masmédiá s obľubou prezentujú rôzne vízie o príčinách rastúceho výskytu povodní, z ktorých vyplýva jasné stanovisko: tieto problémy si spôsobujú ľudia sami svojou činnosťou v krajine. Aké sú však skutočné fakty o povodniach?

Povodne v povodiach

Povodeň je jav prejavujúci sa náhlym a veľmi výrazným zvýšením prietoku vo vodnom toku, často spojeným so zaplavením priľahlého územia. Jediným zdrojom vody vo vodnom toku sú zrážky spadnuté na územie, ktoré je ohraničené "horizontom", teda orografickou, respektíve hydrogeologickou rozvodnicou. Táto plocha sa nazýva povodie. Voda odtekajúca vodným tokom opúšťa povodie tzv. uzatvárajúcim profilom, ktorý je obvykle bodom sútoku dvoch vodných tokov. Všetky povodia, ktorých vodné toky sa sústreďujú do tzv. hlavného toku, tvoria spolu riečnu sústavu.

Pre dimenzovanie protipovodňových opatrení je dôležitou informáciou priebeh tzv. povodňovej vlny, teda údaje o začiatku stúpania prietoku, kulminačnom prietoku, konci povodňovej vlny a jej objeme.

Príčiny vzniku povodní

Dominantnou príčinou vzniku povodní sú zrážky. Vyskytujú sa buď vo forme dažďa, alebo snehu. Sneh prispieva k vzniku povodní najmä na veľkých plochách v jarnom období. Nebezpečenstvo povodní sa zvyšuje, ak počas topenia snehu intenzívne prší. Dážď ovplyvňuje charakter možnej povodne predovšetkým intenzitou, dobou trvania a časovou následnosťou jednotlivých zrážok.

Povodia s veľkou plochou (spravidla nad 100 km2), sú ohrozované najmä súčasným topením snehu a dlhotrvajúcimi zrážkami strednej i nižšej intenzity. Tie súvisia s príchodom rozsiahleho frontálneho systému a ich povodňový efekt sa zvyšuje, ak dopadajú na pôdy nasýtené vodou z predchádzajúcich zrážok. Nedávnym prípadom takejto povodne u nás bolo vyliatie rieky Morava a zvýšenie hladiny Váhu, ktoré ohrozilo obyvateľov Piešťan v lete 1997. Iným prípadom je situácia, keď sa na sútoku stretnú dva toky s kulminačnými prietokmi.

Malé povodia, teda nižšieho rádu a plochy (do 100 km2), sú ohrozované najmä náhlymi zrážkovými udalosťami, keď je povodie "zaliate" dažďom s extrémne vysokou intenzitou a krátkym časom trvania. Keďže pôda "nestíha" vodu infiltrovať, veľká časť tejto zrážky odteká vzápätí povrchovým odtokom do vodného toku, pričom efekt odtoku je opäť zosilnený nasýtenou pôdou z predošlej zrážky. Takto vznikajú lokálne, ale veľmi ničivé povodne. Najznámejším prípadom bola katastrofa v povodí Malej Svinky v roku 1998.
Zaujímavou skutočnosťou je, že len menšia časť ročných úhrnov padnutých na povodie z neho odtečie vodnými tokmi. Oveľa významnejšia časť zrážok opúšťa povodie výparom. Pomer vody z povodia odtečenej a odparenej závisí od mnohých prírodných faktorov. Na Slovensku odteká vodnými tokmi asi 30% všetkých zrážok, u našich južných susedov však len necelých 10%. To znamená, že výparom sa v Maďarsku "stráca" až 90% zrážok.

Protipovodňová ochrana

Možnosti protipovodňovej ochrany veľkých povodí sú rôzne. V súvislosti s mýtmi o povodniach podlieha verejná mienka falošným predstavám najmä o troch možných spôsoboch ochrany proti povodniam: o prírodných vlastnostiach povodia, vodných nádržiach a úprave tokov.

Vlastnosti povrchu povodia (porast, jeho stav, sklon a orientácia svahov, druhy pôd atď.) vplývajú na schopnosť zadržiavať povrchový odtok, pričom miera tohto vplyvu sa zvyšuje charakterom rastlinného krytu povodia, najmä v prospech lesov a pasienkov.

Vodné nádrže sú schopné zadržať zvýšený objem vody vo vodnom toku. Svojím regulovateľným priestorom dokážu zadržať veľký objem vody, ktorým splošťujú priebeh povodňovej vlny, takže objem akumulovanej vody kontrolovane odtečie v oveľa dlhšom časovom intervale, než do nádrže pritiekol.

Úprava tokov má veľký význam pre bezpečné odvedenie povrchových vôd vo vodnom toku. Princíp tohto riešenia spočíva v optimalizácii hydraulických vlastností koryta tak, aby bolo schopné odviesť vysoké prietočné množstvá bez zaplavenia okolitého územia.

Okrem týchto opatrení poznáme ešte mnoho ďalších protipovodňových opatrení: protierózne priekopy, terasovanie, vrstevnicové obrábanie pôdy, špeciálne osevné postupy, delimitácia pôdneho fondu a iné.

Mýty a realita

V otázke protipovodňovej ochrany územia panuje v slovenskej verejnosti až zarážajúce množstvo mylných predstáv.

Jednou z nich je zaryté presvedčenie, že ďalšie zalesňovanie povodí môže významne zlepšiť protipovodňovú ochranu. Vplyv lesa na protipovodňovú ochranu totiž nie je ani zďaleka taký významný, za aký sa všeobecne považuje. Povrchový kryt i ostatné vlastnosti povodí môžu zohrávať pozitívnu rolu najmä vo veľkých povodiach. V experimentoch v Českej republike sa však ukázalo, že ani po úplnom výrube lesa v povodí sa významne nezmenil odtok vody z povodia, pretože túto funkciu lesa rýchlo prevzal nový porast. Jednoducho povedané, les na protipovodňovú ochranu vplýva pozitívne, ale nie rozhodujúco. Napriek tomu netreba zabúdať, že pomerné zastúpenie lesa na Slovensku je jedno z najvyšších v Európe a naďalej stúpa.
Mnoho hlasov sa ozýva proti kvalite lesov na Slovensku, ktorá je vraj veľmi zlá, a proti holorubom, spôsobujúcim údajne rapídny vzrast povrchového odtoku. Ani to však nie je pravda. Naše povodia sú zväčša v dobrom stave, s výnimkou nepočetných lokalít, ktorých porasty sú poškodené najmä priemyselnými imisiami. Zo zdravotného hľadiska patria naše lesy k lepšiemu európskemu priemeru. Čo sa týka holorubov, naše legislatívne normy neumožňujú vykonať holorub takého rozsahu, ktorý by významne zhoršil odtokové pomery povodia.

Vodné nádrže (VN) sú mediálne azda najkritizovanejším technickým opatrením proti povodniam. Tomuto odporu však chýba opodstatnenosť, pretože negatívnosť vplyvu VN na životné prostredie je veľmi nízka, takmer zanedbateľná. Netreba zabúdať, že VN sú spravidla viacúčelovými prvkami. Okrem transformácie povodňových vĺn regulujú prietok vody celoročne, umožňujú existenciu života v tokoch, sú zdrojom pitnej vody pre obyvateľstvo, úžitkovej vody pre priemysel, prostredím pre rekreáciu a v neposlednom rade zdrojom pre jednu z najekologickejších technológií výroby elektrickej energie. Proti výstavbe vodných nádrží však existujú i seriózne argumenty. Ich výstavba je ekonomicky veľmi náročná, ich situovaním môže dôjsť k porušeniu ľudských práv v súvislosti s vysťahovaním obyvateľstva, výška hladiny podzemných vôd v ich blízkom okolí sa mení. Toto sú východiská pre dôsledné zváženie spôsobu realizácie akejkoľvek novej stavby. V súčasnosti je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. na Slovensku 47 veľkých (nad 1 mml. m3) a 237 malých vodných nádrží, čo je dobrý základ protipovodňovej ochrany. Jedným z možných pomocných riešení do budúcnosti je návrat k oveľa lacnejším tzv. suchým poldrom, nádržiam, ktoré sa naplnia vodou len počas prechodu povodňovej vlny.

Úpravy tokov prešli pomerne búrlivým vývojom. Je pravda, že v prvopočiatkoch ich realizácie sa veľmi často nezohľadňovali ekologické a estetické aspekty zásahu, takže v mnohých prípadoch došlo k narušeniu okolitých ekosystémov. Niektoré toky sa v súčasnosti revitalizujú. No vďaka tomu, že 27% dĺžky vodných tokov v správe SVP je upravených a asi 10% dĺžky má ochranné hrádze, najosídlenejšie oblasti Slovenska majú základnú protipovodňovú ochranu.

Vari najpikantnejším príkladom všeobecne rozšíreného mýtu o povodniach je tvrdenie, že odvodnenie poľnohospodárskych pôd zvyšuje efekt povodňovej vlny, čiže zhoršuje dopad povodne. Odvodňovanie pôd sa v minulosti vykonávalo dosť živelne, nezriedka zbytočne, len ako náhradná rekultivácia za zabratie poľnohospodárskej pôdy na iné účely. Účelom odvodnenia je však zníženie hladiny podzemnej vody, ktorá bola pôvodne tak blízko k povrchu terénu, že spôsobovala zamokrenie pôd a ich neschopnosť prijímať akékoľvek ďalšie zrážky. Tie potom odtekali do vodného toku povrchovým odtokom, spôsobovali eróziu pôdy a zosilňovali efekt povodňovej vlny. To znamená, že odvodnenie pôdy zlepšilo jej schopnosť tvoriť akúsi "retenčnú nádrž", teda priestor na dočasné prijatie zrážkovej vody, čím sa povrchový odtok vody výrazne eliminoval.

Poučenie?

Každé melioračné opatrenie v krajine je zásahom do životného prostredia. Mýtus o protipovodňovej ochrane spočíva vo viere, že každý zásah do životného prostredia spôsobuje ekologickú katastrofu. Životné prostredie má svoju vlastnú prirodzenú flexibilitu a systém je schopný, pokiaľ zásah nie je príliš intenzívny a rozsiahly, dospieť k novej rovnováhe a kvalite vzťahov. V tom spočíva aj princíp trvalo udržateľného rozvoja, ktorý nie je len pasívnym zotrvaním v stabilite, ale rozvojom neohrozujúcim kvalitu života budúcich generácií. Z vodohospodárskeho hľadiska patrí k takémuto rozvoju aj každé technické protipovodňové opatrenie.
Dilema, ktorú musí každá spoločnosť vyriešiť, však spočíva v stanovení jej vlastných priorít. Treba si uvedomiť, že absolútna ochrana proti povodniam nie je možná. Je potrebné uvážiť, či protipovodňová ochrana majetku a ľudských životov prinesie vyšší spoločenský prospech než rovnaká investícia do zdravotníctva či školstva. Ak áno, predpokladajme zmenu prírodného prostredia. Ak nie, počítajme s následkami povodní v nedotknutej krajine.

Povodeň je prejavom počasia, ktoré zatiaľ nedokážeme regulovať. Vieme však stlmiť vplyv extrémnych zrážok v medziach, ktoré nám stanovila príroda a ekonomika štátu. Povodeň na Malej Svinke bola práve takým príkladom. Vodná smršť, ktorá sa vtedy prehnala malou dolinou a nechala za sebou mnoho mŕtvych, nebola dôsledkom holorubov ani zlej kvality lesa. Vtedajšej situácii by dokonca nepomohli ani štandardné technické opatrenia, zvyčajne dimenzované na storočnú vodu. Ak totiž na rozmočenú pôdu naprší dážď s podstatne dlhšou periodicitou výskytu, sme proti prírode bezmocní.

Je najvyšší čas začať hľadieť na protipovodňovú ochranu zodpovedne a bez zbytočného ideologizovania. Nepovažovať ju za zdroj ekologickej katastrofy, vnímať jej nesmiernu spoločenskú dôležitosť, ale zároveň sa netváriť, že dôležitejších problémov na Slovensku niet. Lebo len takto sa zbavíme svojich mýtov.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 43/2000

10 augusta 2000

Domino Fórum, 31/2000:
Neubližujme vode ani rozumu (Ekologické katastrofy po slovensky)

Keď pred trinástimi rokmi uzrela svetlo sveta ekologická štúdia BRATISLAVA/nahlas, jej autori sa razom stali známymi predstaviteľmi odporcov totality. Hoci samotné dielo bolo viac protirežimové ako ekologické, od tých čias sú ekológovia u nás pokladaní za húževnatých obhajcov slobody. Paradoxom je, že v demokratických krajinách boli ekoaktivisti už vtedy známi skôr ako častí zástancovia jej obmedzenia. Slovensko sa s týmto poznatkom ešte len začína zoznamovať.

Mnohí autori a posudzovatelia štúdie BRATISLAVA/nahlas sa o dva roky neskôr postavili do čela reformných procesov. Ich spoločná "disidentská" činnosť s ekológmi bola jednou z príčin toho, že vznikajúce ekologické mimovládne organizácie (EMVO) sa u nás celkom prirodzene zaradili k pravej časti politického spektra. Hoci táto situácia nie je v štandardných demokraciách výnimočná, spôsobuje politickým stranám i samotným EMVO nemalé ťažkosti. Máme skúsenosť, že každá totalita udržuje svoju moc vyvolávaním všeobecného strachu. Ekológia je vedný odbor týkajúci sa úzko nás všetkých. Vzťahy v prírode, ktoré opisuje, sú veľmi zložité a ich interpretácia závisí do veľkej miery od morálnych kvalít toho, kto ich predkladá. Práve preto sa ľahko môže stať odborom, ktorého zneužitie vedie k zúženiu slobôd.

Slovensko a svet

V moderných demokratických štátoch sú EMVO veľmi populárne, v USA patria medzi najvplyvnejšie záujmové skupiny. Je známe, že prezentácia katastrofických vízií pred širokou verejnosťou patrí už neodmysliteľne k metódam ich práce. Konajú tak v súťažení o politický vplyv a zisk financií z grantových organizácií, pričom využívajú svoju príťažlivosť pre senzáciechtivé médiá. Keďže každá panika sa zvyčajne po čase ukáže neopodstatnená, prezentujú sa stále nové a katastrofickejšie scenáre. Obeťou týchto pretekov sa už stalo DDT, azbest, nikotín, jadrové palivo, skleníkové plyny a najnovšie i mobilné telefóny. V USA publikovali výsledky prieskumu názorov významných ekologických aktivistov a odborníkov-onkológov na príčiny vzniku rakoviny. Zistilo sa, že v porovnaní so špecialistami ekológovia vysoko nadhodnotili karcinogénny účinok všetkých hodnotených položiek (dioxín, azbest, DDT, slnečné svetlo, tuky atď.), s výnimkou nikotínu.

Na Slovensku existuje mnoho grantových i ekologických organizácií, ktoré sú v úzkom prepojení s okolitým svetom, preto máme možnosť stretávať sa s podobnými kampaňami i u nás. Slovenská realita však ponúka aj svoje vlastné témy. Tie sú reflexiou na praktiky komunistického režimu, s ktorým na Západe skúsenosti nemajú. Samozrejme, i tu je argumentácia často premiešaná s polopravdami, demagogickými interpretáciami a hypotézami.
Medzi najznámejších ekologických aktivistov na Slovensku patrí Ing. Michal Kravčík, CSc., z EMVO Ľudia a voda. V kníhkupectve Artforum nedávno prezentoval svoju novú knihu Voda pre tretie tisícročie s podtitulom Neubližujme vode, aby ona neubližovala nám. Krátka recenzia tejto knihy má byť príkladom, ako je možné interpretovať seriózne vedecké poznatky a fakty s cieľom presadiť vlastné záujmy.

Voda pre tretie tisícročie

Nosným problémom knihy je vplyv ľudskej činnosti na hydrologické režimy povodí. Dvoma základnými východiskami práce sú autorove presvedčenia, že človek svojou činnosťou v krajine vysušuje povodia, a to v čoraz väčšom meradle. Spôsobuje tým katastrofálne povodne, blížiace sa zaplavenie kontinentov a následný návrat do ľadovej doby. Tieto vízie sú ťažko obhájiteľné, a zrejme preto si autor pomohol aj "orwellovskými" metódami argumentácie:

1. Nesprávne východiská

Obe hlavné východiská práce sú celkom nesprávne. Autor sa snaží dokázať, že v súčasnosti dochádza k stále výraznejšiemu vysušovaniu krajiny, ktorého príčinou sú najmä tieto činnosti človeka: odlesňovanie krajiny, zvyšovanie výmery ornej pôdy, odvodňovanie pôdy, úpravy tokov, likvidácia vodozdržných prvkov a asfaltovanie zemského povrchu. Hoci táto argumentácia je základom celej knihy, je škoda, že nie je podložená jediným údajom, ktorý by ju potvrdil. Fakty totiž dokazujú pravý opak. Výmera lesa na Slovensku už minimálne šesťdesiat rokov rastie (od roku 1938 o 18 %) a dnes sme jednou z najlesnatejších krajín Európy. Takmer rovnaký trend je aj pri ornej pôde, kde sa naviac v najbližších rokoch očakáva jej výrazná delimitácia na trvalé trávne porasty. Odvodnenie pôdy sa posledných desať rokov takmer nerealizuje a zlá starostlivosť oň spôsobuje, že podľa odhadov už 30 - 60 % jeho výmery nie je funkčných. Podobne už niekoľko rokov (i keď pomaly) dochádza k revitalizácii vodných tokov, budovaniu mokradí a remízok. Moderná agrotechnika umožňuje návrat k spracovaniu pôdy po vrstevniciach a ďalším opatreniam, ktoré znižujú povrchový odtok vody. Čo sa týka "asfaltovania zemského povrchu", je prirodzené, že hospodársky rast krajiny je podmienený jej ďalším spriemyselňovaním. Výmera zastavaných plôch však rastie veľmi pomalým tempom a odtok z nej tvorí v celkovom meradle zanedbateľnú čiastku. Je teda zjavné, že nedochádza k žiadnemu vysúšaniu krajiny, ale k pravému opaku.

Asi práve z nedostatku serióznych podkladov sa autor v závere knihy rozhodol zdôrazniť, že už o päťdesiat rokov úplne zlikvidujeme malý hydrologický cyklus. Treba dúfať, že tento výrok nebol myslený celkom vážne. To by sme totiž o pol storočia museli mať pod strechou celú plochu kontinentov!

2. Nepravdivé údaje

Celkom nepochopiteľným prístupom je publikovanie nepravdivých faktov o Slovensku. Hoci odvodnených je u nás iba 19 % poľnohospodárskych pôd, v knihe sa uvádza hodnota 40 %. Podobne plošnou vodnou eróziou, ktorá je ďalšou príčinou vysúšania, je údajne priamo ohrozených 65 % poľnohospodárskych pôd, hoci v skutočnosti je to len asi 55 %. Navyše ide len o ohrozenie potenciálne a v rôznych stupňoch intenzity. Výmera lesov, ktoré sú vysoko vodozdržným prvkom krajiny, je však v knihe uvedená o 8 % nižšia, než je skutočný podiel lesa, t. j. 41 % územia. Tieto nepresnosti práve nahrávajú vízii o katastrofálnom vysušení krajiny a ťažko sa ubrániť pocitu, že to nie je náhoda.

3. Účelové interpretácie

V celej publikácii chýbajú odkazy na zdroj dát. Veľká časť z nich pritom pôsobí prinajmenšom nedôveryhodne. Autor vypočítal, že činnosť človeka spôsobila zníženie zásob vodných zdrojov o 15 miliárd m3, pričom nepochopiteľne spojil sumy pri jednotlivých ľudských činnostiach za obdobie 40, 50 a neurčitého počtu rokov. Vzniklo tak vskutku veľké číslo. Opäť je na škodu, že nezvolil zvyčajný prístup, v ktorom sa takéto hodnoty udávajú v oveľa smerodajnejších podielových jednotkách. Keď totiž zanedbáme pochybnosti o autorovej metóde získania výsledku a prepočítame ho na podiel zo zásob vody v pôde, prídeme k oveľa prekvapujúcejšiemu poznatku. Pre poľnohospodárske účely sa zvykne uvažovať so zásobou vody v prvom metri hĺbky pôdy. Ak je tá v priemere 250 mm, Slovensko má len v tejto vrstve asi 12 miliárd m3 vody. Naším zásahom strácame ročne údajne 375 miliónov m3 (15 miliárd m3/40 rokov), takže svojou činnosťou sme sa pripravili len o 3 % zásob vody v krajine! Tie tri percentá sú rozdielom medzi súčasnou krajinou a Slovenskom takmer zalesneným a odasfaltovaným, teda bez prítomnosti človeka. Je evidentné, že aj bez takého dôležitého prospechu, aký sme svojou činnosťou dosiahli, je tá hodnota celkom zanedbateľná.

Toto zistenie tiež znamená, že ani druhé východisko knihy, teda samotná existencia vysušenej krajiny, nie je správne.

4. Logické chyby

V závere publikácie autor prezentuje návrh vlastného projektu, ktorý má byť alternatívou voči vodným nádržiam. Projekt navrhuje vytvorenie množstva malých hatí, ktoré vzniknú prehradením bystrín v povodí. Z náčrtu však vidno, že hate nemajú ovládateľný retenčný priestor, teda nemôžu chrániť pred povodňami ani plniť ďalšie funkcie klasických vodných nádrží. Takéto riešenie nemôže mať vplyv na výrazné zníženie povodňovej aktivity. Tieto dve riešenia spolu vôbec nesúvisia. Svedčí to o snahe autora ponúkať alternatívy tam, kde nijaké podobne účinné neexistujú.

5. Ideologizácia vedy?

Kniha je špecifická ešte jednou skutočnosťou: nahrádzaním obvyklých pomenovaní vlastnými. Človek je v negatívnom kontexte neustále nazývaný Homo sapiens a Zem v akomkoľvek kontexte Modrou planétou. Možno je to len úsilie o oživenie diela, ale aj Stalin znel krajšie ako Džugašvili...

Stav krajiny

V hodnotení činnosti človeka v krajine nemožno obhajovať zásahy, ktorých cieľom nebolo zlepšenie kvality života, ale ideologický vplyv na obyvateľov. Z ideologických dôvodov sa bez ohľadu na vôľu odborníkov zrealizovali aj niektoré vodné nádrže, úpravy tokov či odvodnenie pôd. Ak však niekto pochybuje o dôležitosti protipovodňovej ochrany alebo intenzifikácie poľnohospodárstva, mal by si uvedomiť, že kým pred dvesto rokmi tridsať poľnohospodárov živilo jedného nepoľnohospodára, dnes je to presne naopak. Vodné nádrže s úpravou tokov zabezpečili protipovodňovú ochranu najpriemyselnejších oblastí Slovenska a vďaka sústave takýchto opatrení nebolo Považie už niekoľko rokov vystavené katastrofálnej povodni.
Zmeny v hydrologickom režime povodí sú v poslednom období citeľné. Nie sú však spôsobené zasahovaním človeka do krajiny, ale globálnymi klimatickými zmenami. Akékoľvek iné interpretácie nie sú pravdivé, respektíve dokázané.

Stav konzervativizmu

Kniha M. Kravčíka straší nezmyselnou víziou a potvrdzuje opodstatnenosť obáv zo zneužívania príťažlivých tém. Táto metóda práce však nie je ničím výnimočným. Okrem EMVO ju využívajú aj mnohé populistické strany, manipulujúce napríklad so sociálnym cítením. Ochotným sprostredkovateľom týchto názorov sú niektoré médiá, ktoré prahnú po silnom príbehu bez nároku na pravdivosť.

Slovenská prítomnosť má však aj svoje pozoruhodné špecifiká. Demagógia totiž u nás púta pozornosť i takých médií, ktoré sa snažia osloviť vzdelanejšiu časť obyvateľstva. Je príznačné, že aj verejnoprávne inštitúcie si ekologických aktivistov prizývajú ako špecialistov vo svojom odbore, čo z hľadiska postavenia a cieľov ekológov nie je vôbec dobrým riešením. Panuje falošné presvedčenie, že tretí sektor nemôže produkovať zlé myšlienky. Táto ilúzia ovplyvňuje aj mienku slovenských elít a politických subjektov. Hoci návrhy na riešenie vodohospodárskych problémov publikované v knihe sú typicky ľavicovými metódami práce (obmedzenie slobody trhu, silná úloha štátu), celkom otvorene sa k nim hlásia i strany s inak pravicovým zameraním. Tak sa stáva, že politické strany vlastnia súčasne dva odlišné názory: v ekonomike presadzujú prudký hospodársky rast a v ekológii jeho brzdenie.

Konzervatívny pohľad na riešenie ekologických problémov je na Slovensku stále veľkou neznámou. Jeho ústrednou tézou totiž je, že najzdravší štát je ten, ktorý je najbohatší. To je však možné dosiahnuť len v spoločnosti, ktorá nepodlieha mravne relativistickým tendenciám.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 31/2000

23 júna 2000

Domino Fórum, 27/2000:
Globálne oteplenie?

Je vám v posledných týždňoch akosi teplo? Tak to bude globálne oteplenie, považované za veľkú hrozbu. V ťažení proti hospodárskemu rastu idú naši ekologickí aktivisti ruka v ruke s politikmi a so širokou verejnosťou. Kampaň má však svoje vážne trhliny.

V Spojených štátoch existujú dva zásadne odlišné názory na globálne oteplenie: liberálny a konzervatívny. Clintonova agenda na čele s lídrom environmentálneho snaženia Al Gorom vychádza z názoru, že klimatické zmeny sú dôsledkom produkcie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov do ovzdušia. Tomuto vývoju je preto potrebné zabrániť medzinárodnými dohodami, v ktorých budú vlády zaviazané obmedzovať hospodársky rast svojich krajín stanovovaním čoraz prísnejších limitov na ich produkciu.

Celkom iná je argumentácia konzervatívcov. Vychádza najmä z troch základných pochybností:

1. Je globálne oteplenie ozajstnou hrozbou pre Zem?

Zatiaľ nie. Hoci väčšina klimatológov a relevantných meraní potvrdzuje nárast teplôt v dlhšom časovom slede (na Slovensku už 150 rokov), mnoho odborníkov v renomovaných svetových periodikách spochybňuje oprávnenosť katastrofických vízií dopadu oteplenia i jeho existenciu. V tejto otázke neexistuje doposiaľ široký odborný konsenzus. Odporcovia kampane proti otepleniu tvrdia, že modely na predpovedanie ďalšieho teplotného vývoja nezohľadňujú veľké množstvo významných faktorov, podieľajúcich sa na tvorbe klímy. Je veľmi ťažké posúdiť, či súčasný vývoj teplôt nie je len trochu extrémnejším prejavom štandardnej premenlivosti a kolísania klímy, teda cyklického "vlnovitého" priebehu teplôt. Možno toto storočie bolo práve obdobím stúpania na vrchol sínusoidy.

2. Vplýva činnosť človeka na globálne oteplenie?

Podobne ako v prvom prípade, ani na toto tvrdenie nemáme podnes presvedčivý dôkaz. Hoci obsah skleníkových plynov v atmosfére vzrastá, v tejto otázke existuje oveľa väčšia zhoda: Potrvá ešte veľmi dlho, než budeme schopní odlíšiť od seba fenomény prirodzenej zmeny klímy a veľkosti vplyvu ľudskej aktivity. Preto zásahy voči slobodnému trhu sú zatiaľ neopodstatnené.

3. Prispeje obmedzenie produkcie CO2 k zlepšeniu kvality života?

Nie. Každé podobné opatrenie vedie k ekonomickým otrasom, spojeným s nezamestnanosťou a chudobou. Tá následne vedie k oveľa horšiemu narúšaniu životného prostredia. Direktívny zásah štátu by v tomto prípade znamenal, že 75 percent celkovej produkcie elektriny vo svete, ktorej zdrojom sú fosílne palivá, by muselo byť nahradených iným, drahším zdrojom. To by mohlo viesť k rozvratu kvality života ľudí. Naopak, slobodný trhový mechanizmus je vždy sprevádzaný prudkým vedecko-technickým rozvojom, ktorý umožňuje vyvíjať kvalitnejšie a ekologickejšie technológie výroby.

Liberálny princíp je na Slovensku zatiaľ dominantným spôsobom riešenia environmentálnych problémov. Silne rezonuje v politických programoch i takých strán, ktoré sa navonok hlásia k ideám konzervativizmu. Možno aj toto je dôvod, prečo sa zase raz chceme báť.

Vyšlo v týždenníku Domino Fórum, č. 27/2000

09 februára 2000

O autorovi

- životopis tu
- analýzy a komentáre v printových médiách tu
- štúdie, odborné a vedecké články tu
- prednášky, prezentácie, mediálne vystúpenia tu

05 januára 2000

Prednášky, prezentácie, verejné vystúpenia

Od októbra 2004 (aktualizované k 30.09.2008):

13.11.2008 - A4: Verejná diskusia
Názov podujatia: diskusia o globálnom otepľovaní. (link)
Téma: "Vráti sa doba ľadová alebo nám prihára?"
(S klimatológom Pavlom Nejedlíkom)

27.9.2008 - Prednáška
Názov podujatia: Program školy verejnej politiky.
Názov prednášky: "Pravicové riešenia environmentálnych problémov."

19. júla 2008 - Festival Pohoda: Verejná diskusia
Festival Pohoda na trenčianskom letisku. (link)
Téma: Globálne otepľovanie: pravda či výmysel?
(Ďalší panelisti: Juraj Lukáč, Lesoochranarske zoskupenie Vlk, Karel Polanecký, Greenpeace).

10. 4. 2008 - Tlačová konferencia KI
TK pri príležitosti vydania štúdie Analýza rizík korupcie a klientelizmu pri správe štátnej pôdy a nakladaní s pôdami neznámych vlastníkov v pôsobnosti Slovenského pozemkového fondu. (link)

10. 12. 2007 - Rádio Regina: Diskusia
Rádio Regina, relácia Kontakty, diskusia
Téma: Zvyšovanie cien potravín
(Ďalší účastníci diskusie: Ivan Oravec, predseda SPPK, Gejza Blaas, riaditeľ VÚEPP a Jozef Orgonáš, generálny sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu)

13.11.2007 - Prednáška
Prednáška v rámci doktorandského štúdia, Nitra.
Téma: "Legislatíva odpadového hospodárstva – proces vzniku a dopady na trh s odpadmi /riešenie odpadov z pohľadu rozhodovania vlády/"

6.11.2007 - Prednáška na konferencii
Téma konferencie: "Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR (verejná správa - podnikateľské prostredie - samosprávy)" (link)
Téma prednášky: Odpady a úlohy vlády pre zefektívnenie odpadového hospodárstva.

5. 11. 2007 - Verejná diskusia
OZ AKO a EurActiv.sk
Téma: Environmentálna politika: regulácie či prísľuby? (link)
(Ďalší účastník diskusie: Martin Hojsík z Greenpeace)

13. 11. 2007 - TA3: Diskusná relácia
Názov relácie: Analýzy a komentáre
Téma: Prečo ceny potravín rastú?
(Ďalší účastník diskusie: Gejza Blaas, riaditeľ VÚEPP)

19. 11. 2007 - Prednáška na konferencii
konferencia SAŽP "Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000" (link)
Téma: NATURA 2000 a vlastnícke preferencie – stret verejného a súkromného záujmu

25. 10. 2007 - Verejná diskusia
týždenník .týždeň, klub A4 (bývalé Véčko)
Téma: Globálne otepľovanie – fakty a dohady (link)

01. 05. 2007 - TA3: Diskusia
Téma: K ťažbe v Tichej a Kôprovej doline

20. 04. 2007 - Tlačová konferencia KI
Téma: Predstavenie štúdie Východiská reformy lesného hospodárstva v SR

28. 2. 2007 - Verejná diskusia
Bratislavský inštitút humanizmu
Téma: Globálne otepľovanie
(s profesorom klimatológie Milanom Lapinom)

5. 12. 2006 - TV Markíza: Televízne noviny
Téma: Pripravované zmeny zákona o Slovenskom pozemkovom fonde

30. 11. 2006 - TV Markíza: Televízne noviny
Téma: Dotácie pre poľnohospodárov

4. 8. 2006 - Hospodárske noviny: Rozhovor
Názov článku: Otepľovanie vyznieva ako európsko-americký súboj

3. 8. 2006 - Rádio Slovensko: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Téma: Programové vyhlásenie vlády v oblasti pôdohospodárstva

7. 12. 2005 - Rádio Slovensko: Popoludnie s rozhlasom
Téma: Protesty poľnohospodárov
(Ďalší účastníci: predseda SPPK Ivan Oravec, predseda Združenia agropodnikateľov a vlastníkov pôdy Pavol Bottka, poslankyňa NR SR za SDKÚ Jarmila Tkáčová)

10. 11. 2005 - Prednáška
Centrum pre európsku politiku
Téma: Príčiny, dôsledky a možnosti riešenia krízy agrárneho trhu.

20. 10. 2005 - STV: Spravodajská relácia Správy a komentáre
Téma: Prideľovanie agrodotácií Ministerstvom pôdohospodárstva SR (spolu so štátnym tajomníkom MP SR Radošovským)

20. 8. 2005 - Rádio Slovensko: diskusná relácia Sobotné dialógy
Téma: Poľnohospodárske dotácie
(Ďalší účastníci diskusie: minister pôdohospodárstva Zsolt Simon, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ivan Oravec, tieňový minister pôdohospodárstva za stranu Smer-SD Marián Záhumenský)

16. 12. 2004 - TA3: Správy
Téma: Poľnohospodárske dotácie

9. 12. 2004 - STV: Diskusná relácia “Pod lampou”
Téma: “Tatry, lesy a ľudia”

25. 10. 2004 - TA3: Diskusná relácia “Téma dňa”
Téma: Environmentálny fond

01 januára 2000

Štúdie a odborné články

2008

Kazda, R.: Analýza rizík korupcie a klientelizmu v správe štátnych pôd a v nakladaní s pôdami neznámych vlastníkov. Apríl, 2008.

 • štúdia
 • na stiahnutie tu

2007

Kazda, R.: Východiská reformy lesného hospodárstva v SR. Apríl, 2007.

 • štúdia
 • na stiahnutie tu

2006

Kazda, R. (ed.): Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2006.

 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke KI tu.
 • Štúdia je súčasťou zborníka príspevkov z konferencie, dostupná je na stiahnutie na internetovej stránke KI tu.

Kazda, R.: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku. Republiková únia zamestnávateľov, máj 2006.

 • príprava podkladov ku kapitole 5.5 Ochrana životného prostredia a 6.3 Pôda, poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • na stiahnutie tu
 • celá publikácia tu

Kazda, R.: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

 • In: Kollár, M. – Bútora, M. (ed.): Predsavzatia a skutočnosť II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke IVO tu.
 • podklady ku kapitole na stiahnutie tu

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

 • In: Kollár, Miroslav (ed.)- Mesežnikov, Grigorij (ed.)- Bútora, Martin (ed.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke IVO tu.

2005

Kazda, R.: Možnosti znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného prostredia v SR.

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

2004

Kazda, R.: Poľnohospodári.

Kazda, R.: Poľnohospodári.


2003

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.


Kazda, R.: Životné prostredie.

 • In: Gál, Fedor (ed.)- Gonda, Peter (ed.) - Kollár, Miroslav (ed.) - Mesežnikov, Grigorij (ed.) - Timoracký, Marián (ed.) - Zajac, Peter (ed.): Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003


Kazda, R.: Nové prístupy v manažmente ochrany životného prostredia.

 • In: Vízia poľného, lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ÚKIS, 2003.


2002

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo ako špecifický korupčný priestor.


Kazda, R.: Riziká a prejavy korupcie v poľnohospodárstve a možnosti ich riešenia


1999

Cambel, B. – Hrnčiarová, T. – Kozová, M. – Kazda, R.: Regionálne krajinnoekologické plánovanie na príklade Východoslovenskej nížiny.

 • In. Hrnčiarová-Izakovičová (eds.). Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Bratislava (ÚKE SAV), 1999.


Kazda, R.: – Cambel, B.: Identification of soil compactness. Poster.

 • In.: Enviromentálne problémy sveta (medzinárodný workshop). Smolenice, 1999.


Kazda, R.: – Nováková, K. – Píš, V. – Kubu, M. – Lichner, Ľ.: Odber neporušených vzoriek pôdy a odstránenie stenového efektu.

 • VII. posterový deň. Zborník anotácií, s. 48-49. Bratislava (ÚH SAV), 1999.


Cambel, B. – Alena, J. – Kazda, R.: Metodické aspekty prípravy hĺbkového melioračného kyprenia zhutnených pôd.

 • In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 245-248. Bratislava (VÚMKI), 1999.


Kazda, R.: – Cambel, B. – Jarkovský, J.: Zhutnenosť poľnohospodárskych pôd na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny.

 • In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 187-191. Bratislava (VÚMKI), 1999.

Iné odborné práce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)

 • člen riešiteľského kolektívu zodpovedný za spracovanie oblastí životného prostredia a technickej infraštruktúry (6 miest)
 • hlavný koordinátor (1 mesto)
 • hlavný riešiteľ (1 obec)
 • finalizácia dokumentu (1 mesto)

Posúdenie efektívnosti a potreby využívania odvodňovacích čerpacích staníc, ktoré sú súčasťou HOZ. Hydromeliorácie š.p., 2003.

 • člen riešiteľského kolektívu

Posudzovanie uplatnenia a potreby rekonštrukcií odvodňovacích systémov. Hydromeliorácie š.p., 2003.

 • zodpovedný riešiteľ

The Study for Sustainable Development of Agriculture in Zahorska Lowland and Protection of Natural Resources. Medzinárodný slovensko-japonský projekt, 2002.

 • člen riešiteľského kolektívu

Pilotný projekt integrovaného pôdohospodárstva a vodného hospodárstva na Východoslovenskej nížine. VÚMKI, 1999

 • člen riešiteľského kolektívu

Odvedenie vnútorných vôd z hľadiska ochrany územia pred povodňami. Odborná úloha. VÚMKI, 1998

 • člen riešiteľského kolektívu

Vyhodnotenie transportných a retenčných charakteristík pokryvných vrstiev na Východoslovenskej nížine. VÚZH, 1996

 • člen riešiteľského kolektívu

Konferencie

Realizované konferencie:

Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva
 • Ružomberok, 6. novembra 2007
 • Informácie tu

Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR
 • Ružomberok, 7. novembra 2006
 • Informácie tu, publikácia tu

Environmentálna politika v SR
 • Ružomberok, 19.-20. apríla 2005
 • Informácie tu, fotografie tu, publikácia tu